Przepisy

INTERPRETACJA PRAWNA PRZEPISÓW UDT

Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych (art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)). Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego oraz mówi:

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego art. 14, ust. 1.

Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne, zgodnie z art. 22 ust.2 i 3 oraz art.23 ust.5 powinny posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne, potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, powiadamiając o nim niezwłocznie wnioskodawcę.

Egzamin składa się z dwóch części:

  • z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art..22 ust.2 ustawy o dozorze technicznym,
  • z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

Akty wykonawcze Ustawy to:

Eksploatujący powinien do każdego UTB zapewnić właściwą obsługę i konserwację UTB.

Pobierz wniosek o sprawdzenie kwalifikacji NOK-1 Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji NOK-1